Pravidla soutěží

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na sociálních sítích Nákupního centra Géčko (FB, Instagram).

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže je Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o., se sídlem na adrese Krakovská 1256/24, 110 00, Praha 1, IČ: 279 59 058, DIČ: CZ27959058 jakožto provozovatel profilů na sociální síti Facebook a Instagram – viz níže.
 • Sociální síť je sociální síť Facebook a Instagram, provozovaný společností Facebook.
 • Profily pořadatele na sociálních sítích
  Facebook: @NCGeckoOstrava
  Instagram: @ncgeckoostrava
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, registrovanou na sociální síti pořadatele (viz výše), která se účastní soutěže na sociální síti pořadatele.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce sociální sítě pořadatele.

Pravidla soutěže

 • Účast v soutěžích na sociálních sítích pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme odeslání správné odpovědi na soutěžní otázku, a to bez dalších, zpětných úprav, splnění stanovených podmínek konkrétně dané soutěže a potvrzení tlačítkem Odeslat.
 • Účastí v soutěži na sociální síti pořadatele uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na sociální síti pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky, splní podmínky a poté je náhodně vylosován ze všech takových soutěžících.
 • Výherce bude kontaktován v příspěvku, popřípadě v soukromé zprávě na sociální síti a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení.
 • Výhra bude soutěžícímu vždy předána osobně na ostraze Nákupního centra Géčko – která je zpřístupněna po celou otevírací dobu nákupního centra.
 • Soutěžící se souhlasem s těmito soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné. Vyzvednutí výhry soutěžící uskuteční do 14 dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Naše soutěže na sociálních sítích nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem či Instagramem a Facebook, ani Instagram za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku či Instagramu.

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu, nebo zprávou na facebookovém profilu, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.
 • Pořadatel předá výherci soutěže výhru do 14 dnů od data vyhodnocení soutěže. Výhra bude předána výhradně na ostraze Nákupního centra Géčko, zasílání výher poštou není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu, nebo na základě výzvy ze strany pořadatele, a to v soukromé zprávě v rámci uživatelském účtu soutěžícího. Soutěžící není povinen na tuto zprávu nebo email reagovat.
 • Jestliže se nepodaří spojení se soutěžícím, bude soutěžící opětovně kontaktován. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail nebo zprávu na Facebooku do 3 pracovních dnů. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce.
 • Pokud soutěžící nevyzvedne výhru do 14 dnů od doručení oznamovacího e-mailu nebo zprávy na Facebooku, výhra propadá, a bude vylosován nový výherce.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu. Se všemi citlivými údaji je pracováno v souladu s Ochranou zpracováním osobních údajů – GDPR.

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.